Werkgroep Convenant ontwikkelt uniek samenwerkingsconcept

Een werkgroep is bezig een uniek samenwerkingsconcept tussen Bewoners     Woningbouwcorporaties,Veiligheidscoördinator,Libertas en de Gemeente Leiden, uit te werken. Alle 5 de partijen maken gezamenlijke afspraken, die worden vastgelegd in een bindend convenant. Een Beheerscommissie gaat vervolgens toezien op naleving van de door alle partijen gemaakte afspraken. In deze Beheerscommissie zitten afgevaardigden van alle 5 partijen. De achterban van elke partij zal voor “voeding” aan de afgevaardigde(n) zorgen. Deze samenwerking is vooral uniek te noemen, omdat de partijen op gelijke voet gezamenlijk de wijkproblemen aanpakken, aan tafel en zoekend naar consensus, maar zo nodig bestaat de mogelijkheid “op te schakelen” als binnen de Beheerscommissie die consensus niet wordt gevonden. Dat “opschakelen”kan zijn een externe bemiddelaar (mediation) of zelfs uitspraak door de rechter! Dat deze laatste fases niet het uitgangspunt zijn mag duidelijk zijn

De samenwerking  zal zich vooral toespitsen op:

 • de kwaliteit en het onderhoud van de openbare inrichtingen
 • de parkeerdruk
 • de verkeerscirculatie
 • de groenvoorzieningen
 • de bovenwijkse voorzieningen
 • de sociale samenhang
 • de milieukwaliteit

De Beheerscommissie heeft tot taak initiatieven te ontplooien en overleg te initiëren t.a.v. bovengenoemde onderwerpen, maar vooral ook op de naleving van de gemaakte afspraken. De Beheerscommissie heeft bovenal de volgende taken:

 • het monitoren van de leefbaarheid van de wijk
 • het behandelen van meldingen van klachten vanuit bewoners of bedrijven
 • het nemen van actie op deze klachten
 • het adviseren over de inzet van middelen ter verbetering van de leefbaarheid
 • het – in gezamenlijk overleg – inzetten van andere middelen die de commissie nodig acht met oog op verbetering van de leefbaarheid in de wijk

Er is inmiddels een concept van het convenant opgemaakt en een eerste gesprek met de Gemeente Project Management team Zuid/West, Maarten Sick, Petra Tempelaars en Linda van Kooperen heeft plaatsgevonden. Het idee en de voorlopige opzet werd door het team als verfrissend en in beginsel als werkbaar beoordeeld. Zaak is nu om de onderwerpen enigszins nader te omschrijven, maar toch te zorgen dat de doelstellingen duidelijk blijven.

Afgesproken is om met de overige partijen Libertas, Woningbouwcorporaties en Veiligheidscoördinator om tafel te gaan en te bespreken hoe zij aankijken tegen deze aanpak. Zodra die gesprekken zijn afgerond wordt de status en haalbaarheid geëvalueerd en wanneer de uitkomst positief is wordt er een definitief concept convenant opgesteld (dat wordt dan op de site gepubliceerd) waarna de gemeentelijke juristen het stuk gaan prepareren en voorleggen aan B&W

Wij zijn vol goede verwachtingen en hopen nog vóór de zomer een officieel stuk door alle betrokken partijen te kunnen ondertekenen.

Wij als bewoners doen er goed aan om ons te verenigen, om zodoende als volwaardige partner aan tafel te zitten, zodat partijen niet meer over ons maar met ons beslissingen over ONZE wijk nemen. Binnenkort al leest u op deze site hoe u zich kunt aanmelden als lid van de Vereniging Wijkbelangen Haagweg Noord.

tom gunther

Reacties

reacties