Hoorzitting bezwaarprocedure kap van 14 bomen Kneppelhoutstraat

Op 6 februari 2009 is om 10.40u op het Stadhuis in de koffiekamer (263) het  ingediende beroep tegen het kappen van 14 popelier-bomen behandeld.

[Zie Kneppelhoutstraat op googlemaps]

[Uitgebreide toelichting + bezwaarschrift]

[Ontwikkeling Haagwegterrein – La Linea -PDF]

Korte toelichting bezwaar door de bewoners
Een aantal bewoners van Haagweg Noord waaronder ook VVE van de Haagwegflat hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde kapvergunning van 14 bomen bij het verlengde van de Kneppelhoutstraat.

In het Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuid West staat dat Zuid West een tuinstad-groene-wijk is. Daarop is echter 1 uitzondering en dat is de buurt Haagweg Noord. Daar is sprake van weinig groen.

De buurt Haagweg Noord ligt tussen de drukke verkeerswegen: de Churchilllaan en de Haagweg. Door deze wegen komt de luchtkwaliteit van de buurt in gevaar en zijn extra bomen noodzakelijk.

Echter er zijn in de afgelopen 2 jaar al ruim 60 bomen gekapt. Beloofd is om daar deels volwassen bomen voor terug te planten, maar gezien de schaarse ruimte in de buurt is het maar zeer de vraag of dat gaat gebeuren en waar dan.

Bovendien worden we geconfronteerd met het voorstel om ook in de aanpalende buurten bomen te kappen, te weten maar liefst 69 bomen op het Haagwegterrein.

Kort verslag vergadering
Vijf bewoners waren aanwezig en vulde elkaar goed aan qua kennis en kunde over het onderwerp en de wijk. Het was een gezellig bijeenkomst en is zelfs uitgelopen door de uitgebreide vragen. De bezwarencommissie was geduldig en zeer kundig waarvoor onze complimenten.

Tijdens de vergadering is uitgebreid besproken wie de vergunning aangevraagd heeft, welke partijen hierbij betrokken zijn en welk rol de Gemeente Leiden bij de gunning heeft gespeeld. De vergunning voor de boomkap is verleend aan Breijn BV welke in opdracht handelt  van La Linea Leiden CV (projectontwikkelaar). De kap is nodig voor het realiseren van een ontsluitingsweg voor het bouwverkeer voor het deelgebied ‘in de Hoven’. Hier wordt nieuwbouw gerealiseerd.

De vergunningaanvrager was niet aanwezig, namens de Gemeente Leiden waren 2 ambtenaren aanwezig, een bezwaarprocedure deskundige en een inhoudelijk deskundig over het te ontwikkelen gebied.

Het begon hectisch daar het voor iedereen onduidelijk was hoe de kaart te interpreteren waar de bomenkap gaat plaatsvinden en hoe zich dit verhoudt tot de diverse ontwikkelgebieden in de wijk. Hiermee was gelijk ook het probleem aangegeven waar Haagweg Noord voor staat. Er gebeurt veel en er gaat nog veel meer gebeuren.
De ambtenaren hadden de grootste moeite om de vragen te beantwoorden en de onduidelijkheden toe te lichten voor zowel de bewoners als voor de bezwarencommissie.

De bezwarencommissie heeft terecht de kritische vraagstelling van de bewoners overgenomen waarom de Gemeente Leiden voorsorteert met het kappen van de bomen terwijl de plannen nog voorgelegd gaat worden aan de bewoners. Het kan best zo zijn dat uit de inspraakprocedure naar voren komt dat andere alternatieven  voor het ontsluiten van ‘in de Hoven’  de voorkeur heeft en ook krijgt. In dat geval zijn de bomen al gesneuveld. Hier had men geen direct antwoord op.

Een commissielid heeft aangegeven dat hij niet tot een volledig afgewogen beslissing kan komen door de afwezigheid van de vergunningsaanvrager c.q. direct belanghebbende van de bomenkap.

De bewoners waren het met elkaar eens dat bij de vergunningstoekenning niet aantoonbaar is gemaakt dat de Gemeente een volledige afweging heeft afgemaakt tussen de belangen van alle betrokkenen. Bomen hebben geen (stem)recht en men gaat te snel tot kap over daar dit makkelijk herbeplant kan worden, maar de ruimte voor herbeplanting in de wijk wordt steeds moeilijker zoniet onmogelijk. Dit is ook in andere bewoordingen toegegeven door een van de ambtenaren.

Namens de indieners van het bezwaar,

H. Houssi
h.houssi@haagwegkwartier.nl

Reacties

reacties