Een ontmoeting met Gé Bijl, wijkbeheerder van woningcorporatie Portaal Leiden.

3

Gé Bijl is de wijkbeheerder van Portaal in onze buurt. Hij beheert niet alleen Haagweg Noord, maar ook Haagweg Zuid en de Gasthuiswijk. Gé is 6 jaar geleden begonnen bij Portaal. Sinds 2009 is hij werkzaam in zijn huidige buurten waaronder Haagweg Noord. In Haagweg Noord ligt op dit moment het zwaartepunt vanwege het sloop-, en nieuwbouw project Nicolaas Beetsstraat en omgeving. Een beheerstaak met projecten heeft voor Gé meerwaarde in zijn werk.

Leefbaarheid in de wijk
Gé neemt deel aan overleggen met bewonerscommissies (officiële vertegenwoordiging van huurders), bewonersgroepen (zoals klankbordgroepen) en werkgroepen. Werkgroepen zijn er bijvoorbeeld in het kader van een thema zoals leefbaarheid. Vaak zijn deze groepen buurtoverstijgend en soms zit de politie, de afdeling Milieu en Beheer (tegenwoordig Stedelijk Beheer) van de Gemeente Leiden en het Opbouwwerk ook aan tafel. Bij leefbaarheid vindt Gé het belangrijk dat bewoners zelf zaken oppakken en initiatieven nemen. Vervolgens wil Portaal daarbij graag ondersteunen. Ook bij zaken als buurtontmoetingen, straatfeesten en faciliteiten zoals een speeltuin wil Portaal graag deelnemen in ondersteunende zin. Het blijkt dat deze zaken het beste werken als bewoners zelf deze zaken activeren.

Zwerfvuil en graffiti
Een keer in de zes weken neemt Gé ook deel aan het overleg van wijkopbouwwerkers en wijkbeheerders van andere corporaties. Eén keer per week heeft Gé de Zakgeldjongeren in Haagweg Zuid. De Zakgeldjongeren ruimen het zwerfvuil op, verwijderen winkelwagens uit de buurt en eventueel kunnen ze helpen bij het snoeien van de tuin (geen hovenierswerk) bij bewoners die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Dit laatste wordt dit najaar gestart. Ook heeft de wijkbeheerder een toezichtfunctie. Hij let op de openbare ruimte i.v.m. vuil (dumpen), graffiti en groenonderhoud. In de wooncomplexen houdt Gé toezicht op schoonmaak, reparaties en complexschouw. Als wijkbeheerder heb je ook een voorbeeldfunctie, geeft Gé aan. Dit betekent dat je je gedraagt zoals je zou willen dat bewoners zich gedragen: behulpzaam, meedoen aan activiteiten, fatsoenlijke omgangsvormen (bijvoorbeeld zelf geen rommel maken).

Rekening houden met elkaar
Tevens doet Gé aan handhaving. Dit houdt in: het stickeren van spullen die ergens niet zouden mogen staan, het aanspreken van bewoners, waarschuwingen geven en bij “overlast” opleggen van sancties (zoals verwijderingskosten verhalen op de bewoner die de overlast veroorzaakt). Wel kijkt Gé hierbij of dit incidenteel of structureel voorkomt, een tijdelijke situatie betreft of frequent gebeurt. Gé gaat ook zelf wel eens opruimen, bijvoorbeeld als iets spoedeisend is, of hij gaat met een aantal kinderen opruimen als voorbeeldproject.
Burenruzies komen wel eens bij Gé terecht. Dan inventariseert hij eerst wat er aan de hand is. En als hij zelf niets kan betekenen hierin, verwijst hij de bewoners door naar een sociaal woonadviseur van Portaal. In de meeste gevallen van burenruzie ligt de oorzaak in het te weinig rekening houden met elkaar (muziekoverlast, huisdieren, de een leeft overdag en de ander juist ’s nachts, etc.) en daarbij niet in staat zijn om op een effectieve manier rustig met je buren daarover te kunnen praten (‘korte lontjes’).

Communicatie
Ook signaleert Gé overlast. De grootste overlast wordt op dit moment veroorzaakt door problemen op de openbare weg: zwerfvuil, het dumpen van vuil, winkelwagens in de buurt, aanhangers en boten en sloopauto’s. Verder nog vernielingen aan straatmeubilair en in mindere mate graffiti.
Het signaleren binnen het woningbestand betreft meestal vervuiling, verwaarlozing en isolement, psychische nood en dementie. Dan verwijst Gé de mensen door naar de juiste instanties.
De belangrijkste vaardigheid van Gé naast basisvaardigheden als communicatie en sociale vaardigheden is overzicht krijgen en hebben.

Waar is Gé te vinden?
De Wijkpost waar u Gé kunt bereiken in Haagweg Noord is aan de Potgieterlaan nummer 31.
Gé houdt spreekuur op dinsdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur en op de woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. Dit is tot april 2010, want dan starten de sloopwerkzaamheden van Portaal in onze buurt. Gé houdt ook spreekuur in Haagweg Zuid in de Buurtontmoetingsplek (BOP) aan de Willem Klooslaan op woensdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur. Tijdens de spreekuren verwijst Gé bewoners door, geeft ze advies over woonaangelegenheden en leefbaarheid.
Mocht u Gé zelf willen spreken, kom dan naar zijn inloopspreekuren.

Wilt u meer weten van de nieuwbouwplannen van Portaal in onze buurt kijk dan bij onderstaande link: Informatieboekje sloop-nieuwbouw Haagweg-Noord Leiden

Reacties

reacties