Portaal Nieuwsbrief mei 2009

Aan de omwonenden van Nicolaas Beetsstraat e.o.

Portaal bereidt momenteel de sloop en nieuwbouw voor van de woningen aan de Potgieerlaan 14-31, Nicolaas Beetsstraat 15-39, en 24-54, De Genestetstraat 75-95a en 118-122a, Schimmelstraat 1-13a en Toussaintkade 1-25a.

Op 31 maart j.l. heeft de gemeenteraad van Leiden een sloopbesluit genomen. Dit betekent dat Portaal toestemming heeft om de resterende bewoners binnen een jaar uit te plaatsen en in april 2010 over te gaan tot sloop. Op 20 april j.l. hielden we een informatieavond voor de huurders die nu nog in de woningen wonen, en voor een aantal huurders die van plan zijn terug te keren naar de nieuwbouw. In deze brief herhalen we de belangrijkste punten van die avond. Ook voegen we extra informatie toe die juist voor u, als omwonende, van belang is. Op de informatieavond voor omwonenden in november 2008 zijn deze zaken ook aan de orde geweest.

nieuwe bebouwingstekening
nieuwe bebouwingstekening

Het nieuwe plan

In de nieuwbouwplannen blijft de huidige wegenstructuur grotendeels gehandhaafd. De bebouwing wijzigt wel op een aantal punten: blinde gevels verdwijnen, de nieuwe bebouwing zorgt voor een beter overzicht en prettigere woningen in de wijk. Verder creëren we een nieuw pleintje tussen de Potgieterlaan en de Nic. Beetsstraat. Bij alle onderdelen van het plan spelen veiligheid, overzicht en woonklimaat een belangrijke rol.

De architectuur van de woningen past goed in deze wijk: de architect heeft nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de overige bebouwing in de wijk. Hieronder ziet u een aantal impressies van de woningen. In totaal bouwen we 103 woningen: 78 eengezinswoningen en 25 appartementen.

Impressie Toussaintkade
Impressie Toussaintkade

De appartementen komen op de hoek van de Potgieterlaan en de Toussaintkade. Ze worden levensloopbestendig, dus gelijkvloers en goed toegankelijk. Bij alle woningen geldt dat oude bewoners met terugkeergarantie voorrang krijgen bij de verhuur van de woningen.

10 woningen worden verkocht. Ook hierbij krijgen oud-bewoners voorrang. De koopprijzen liggen tussen de € 250.000 en € 325.000 afhankelijk van het type woning. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Impressie eengezinswoningen
Impressie eengezinswoningen

De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Hierbij wordt de kwaliteit verbeterd en krijgt groen een plek in de straten en bij de woningen. Het groen langs de randen (Potgieterlaan en Toussantkade) blijft behouden. Er worden net zoveel parkeerplaatsen teruggebracht als er nu zijn (terwijl het aantal woningen met eenderde afneemt).

De planning

Alle huurders die er nu nog wonen, moeten in elk geval voor 31 maart 2010 – en waar mogelijk eerder – naar elders vertrekken. Zij doen dit met een stadsvernieuwingsurgentie. Deze urgentie geeft voorrang bij het huren van een nieuwe woning. Woningen die leegkomen, blijven zo lang mogelijk bewoond. Tot 30 juni verhuren we deze woningen met een tijdelijk contract. Deze tijdelijke huurders hebben inmiddels een brief ontvangen dat zij tot januari 2010 in de woning kunnen blijven. Woningen die na 1 juli leegkomen, worden niet meer verhuurd, maar wel tijdelijk bewoond via AdHoc. Met deze bewoning willen we ervoor zorgen dat de buurt tot het laatste moment bewoond blijft, om zo overlast, onveiligheid etc. te voorkomen.

Vanaf januari tot maart 2010 leveren we alle woningen leeg op. De woningen worden vanaf dat moment onklaar gemaakt en dichtgeplaat. Hierbij inventariseert Portaal het beheer en toezicht. In deze periode organiseren we een informatieavond voor u als omwonende. Tijdens deze avond gaan we verder in op de planning , de werkzaamheden, eventuele overlast en andere belangrijke afspraken.

Vanaf april 2010 starten we met de sloop. Na enkele maanden begint de bouw van de nieuwe woningen. We verwachten dat de bouw gereed zal zijn in het najaar 2011.

Met de aannemer maken we goede afspraken over overlast, werktijden en gedrag. We verwachten dat het bouwverkeer (net als nu bij DSZV) de Potgieterlaan als eenrichtingsweg de wijk in, en de Toussaintkade als eenrichtingsweg de wijk uit zal gebruiken. Uiteraard houden we een schouw bij de woningen die aan het te bebouwen gebied en de aan- en afvoerroutes staan, om er zo zeker van te zijn dat eventuele schade te verhalen is. Daarnaast verwachten we dat we in plaats van heien gaan schroeven of boren, om zo overlast aa nde omringende woningen te voorkomen.

Uiteraard houden we u in de tussentijd op de hoogte van de vorderingen en eventuele aanpassingen.

Bron: Nieuwsbrief Portaal mei 2009

Portaal heeft een informatieboekje hierover gemaakt, deze is hier te bekijken (pdf-formaat).

Reacties

reacties