Verslag van de bewonersavond op 22 juni 2011

De bewonersavond over de herinrichtingsplannen werd door ongeveer 50 buurtbewoners bezocht. Na een kort welkomstwoord van de  projectmanager, Petra Tempelaar, werden de aanwezige gemeenteambtenaren voorgesteld.

Tom Gunther, voorzitter van de Belangenvereniging Haagwegkwartier, gaf aan blij te zijn dat de gemeente zich door bewoners heeft laten inspireren tot de herinrichting. Tom vertelde dat de speelruimte letterlijk en figuurlijk erg klein is. De buurt is dichtbebouwd en de regelgeving en beperkingen door bijvoorbeeld het ondergronds  buizenstelsel zijn waanzinnig groot. Ook de parkeerproblemen zijn groot  en zullen door de herinrichting niet opgelost worden. De Belangenvereniging is wel bezig met het zoeken naar oplossingen voor dit probleem.

Hierna gaf de voorzitter van deze avond, Jet van Haastrecht een korte toelichting over de bedoeling van deze avond. Een aanwezige gaf aan dat in de flyer gesproken wordt over een goed begin: de natuurvriendelijke oevers langs het water van de Toussaintkade. Hij heeft hier een andere mening over: ‘Het onkruid staat  hoog.  Het is geen gezicht. Laat de gemeente eerst dit project in orde maken voordat er weer iets nieuws komt’. Er wordt uitgelegd dat er binnenkort gemaaid zal worden en dat het normaal is, dat het onkruid het eerste jaar welig tiert.

Hierna kreeg Frank Kalshoven het woord. Hij hield een enthousiast verhaal over het park. Nu nog zonder naam, maar  door de Belangenvereniging zal aan de bewoners gevraagd worden mee te denken over een naam. Aan de hand van een powerpoint presentatie gaf hij aan dat er drie zones in het park komen. Een voetbalveld, een verblijfsruimte waar mensen kunnen zitten en een gebiedje waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen. In het park komen brede paden waarop kinderen kunnen fietsen en waar mensen met rolllators en kinderwagens makkelijk kunnen rijden. Er zullen 40 bomen gepland worden.

Uit de zaal kwam de vraag of er ervaring is met dergelijke parkjes. Hierop kwam een bevestigend antwoord. Er ontstond een discussie over de wenselijkheid van verlichting in het park. Een minderheid van de aanwezigen wilde verlichting in het hele park; de meerderheid alleen op het doorgaande pad langs de school.  Op de vraag of de populieren behouden moeten blijven, gaf de meerderheid aan dit niet nodig te vinden. Wel gaven de meeste bewoners aan te kiezen voor banken, die vandaalbestendig zijn en niet in brand gestoken kunnen worden. Frank Kalshoven gaf aan dat er geen volwassen bomen gepland kunnen worden in verband met de grondwaterstand, maar wel bomen met een omvang van een colafles.

Na de pauze vertelde Alwin Kaashoek welke plannen er gemaakt zijn voor de herinrichting. Hij begon zijn presentatie met een paar oude foto’s van de buurt.  Hierna vroeg hij  aan de zaal wat de bewoners willen: parketen op de stoep (zoals bij de Sleutels) of zoals het nu is. De bewoners waren het eens: laten zoals het is. Ook gaf Alwin Kaashoek aan dat hij geprobeerd heeft om de stoepen te verbreden, maar dit lukt niet. De brandweer eist bijvoorbeeld een minimale breedte van de straat van 3,5  meter. Ook is de afmeting van parkeerplekken vergroot in verband met bredere en langere auto’s. Dit heeft gevolgen voor het aantal parkeerplekken. De gemeente denkt een oplossing gevonden te hebben voor het kleinere aantal parkeerplekken door achter de ‘Stadsjonker’ 15 parkeerplekken in te richten. Verder is in het plan opgenomen dat er geen parkeerplekken in de groene rand komen.

Over de breedte van de straten en het aantal parkeerplekken werden veel opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn door de gemeente genoteerd. Bij stemming gaven de meeste bewoners aan ervoor te zijn om geen parkeerplekken in de  groenstroken te maken.

Hierna kwamen de afvalcontainers aan de orde. Alle aanwezigen (bewoners én ambtenaren) hebben een zeer duidelijke voorkeur voor ondergrondse afvalbakken voor het huisvuil.  Dit zal helaas voorlopig niet gebeuren, omdat dit te duur is. Wel komen er ondergrondse containers voor glas, papier en textiel.

Frank Kalshoven vertelde daarna welke bomen hij zou willen planten in de straten. Aan de hand van foto’s liet hij wat mogelijkheden zien. Ook hierover ontstond een discussie. De gemeente stelde voor om de bewoners per straat een keuze te laten maken. De Belangenvereniging zal dit verder organiseren.

Na afloop was er gelegenheid om met de gemeenteambtenaren verder te praten en de maquette van het park te bekijken.

De gemeente heeft alle opmerkingen genoteerd. Er zal bekeken worden op welke punten de plannen aangepast kunnen worden.  Bewoners kunnen hun zienswijze (commentaar) kenbaar maken als de plannen definitief zijn.

Tot slot: fijn dat de bewoners wilden meedenken met de plannen, die door Frank en Alwin enthousiast gepresenteerd werden.

Reacties

reacties