Tijdpad nieuw Bestemmingsplan

Wijkontwikkeling Leiden Zuidwest

Van de gemeente ontvingen we informatie over het te verwachten tijdpad. In het kort:

  • Binnenkort een besluit over de te slopen woningen Nicolaas Beetsstraat e.o en Zuidhoven.
  • Rond de zomervakantie een besluit over het Beeldkwaliteitplan en de Ontwerpgebiedsvisie.
  • Begin 2010 een besluit over het Bestemmingsplan.

Hieronder een uitgebreider tijdpad:

Sloop woningen Nicolaas Beetsstraat e.o. en Zuidhoven.

De inspraakperiode is verlopen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van een nota van inspraakreacties, en zullen deze reacties en een eventueel gewijzigd voorstel worden aangeboden aan het College. Naar verwachting zal dit eind januari/begin februari gebeuren. Hierna zal het voorstel worden aangeboden aan de Commissie Ruimte en Bereikbaarheid (R&B), waarna de Gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt.

Ontwerpsgebiedsvisie, Het Beeldkwaliteitplan en het Voorontwerp Bestemmingsplan Haagwegkwartier.

t/m 23 februari 2009: inspraakperiode. Plannen zijn in te zien in het Stadsbouwhuis, het Stadhuis of op de website van de gemeente.

12 februari 2009: inspraakavond van 20.00 tot 23.30 uur in scholengemeenschap Visser ’t Hooft (Mondriaanschool). Van 18.30 tot 19.30 uur mogelijkheid om informatie te krijgen over de plannen.

half april 2009: Naar verwachting zal halverwege april de nota van (schriftelijke en mondelinge) inspraakreacties en het eventueel gewijzigd Voorontwerp Bestemmingsplan, De Ontwerpgebiedsvisie en het Beeldkwaliteitplan opnieuw aan het College van Burgemeester en Wethouders worden aangeboden.

vóór zomer 2009: Het College zal hierna het (eventueel gewijzigde) Beeldkwaliteitplan en de Ontwerpgebiedsvisie ter besluitvorming aanbieden aan de Commissie R&B (12/5/09) en vervolgens aan de Gemeenteraad (25/5/09). De Raad zal dan naar verwachting nog een besluit kunnen nemen voor het zomerreces.

vóór of na  zomer 2009: Het College zal het Ontwerp Bestemmingsplan wellicht nog net voor het zomerreces, maar anders daarna, in de inspraak brengen, en zal er een inspraakavond worden georganiseerd. Na de inspraakperiode zal er een nota van schriftelijk en mondelinge reacties en het eventueel gewijzigde Ontwerpbestemmingsplan worden aangeboden aan de Commissie R&B.

begin 2010: Naar verwachting zal begin 2010 de Raad een besluit nemen betreffende het Bestemmingsplan.

Op de website van de gemeente Leiden kunt u alle stukken met betrekking tot het Wijkontwikkelingsplan Zuidwest downloaden. En op deze pagina vindt u meer over van de plannen die nu voorliggen en de inspraak daarover.

Reacties

reacties