Ondertekening Convenant

logo Belangenvereniging

Op donderdag 28 januari 2010 was het zo ver dat het convenant “Samenwerking en Leefbaarheid in het Haagwegkwartier” kon worden ondertekend door wethouder Pieter van Woensel en door Tom Gunther, voorzitter van de Belangenvereniging Haagwegkwartier.

Rond 4 uur druppelden de eerste mensen binnen. Er was belangstelling van buurtbewoners, vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen, gemeenteambtenaren, Libertas, een aantal kinderen en Thea Dickhoff, raadslid van de PvdA.

Petra Tempelaars van de gemeente opende de middag en gaf Tom Gunther het woord. Tom gaf aan dat het Haagwegkwartier een buurt is van meer dan 100 jaar oud. Het is inmiddels hoog tijd dat de buurt opgeknapt wordt. Je kunt dit als een probleem zien, maar ook als een uitdaging. Tom vindt de buurt een gastvrije buurt, maar deze gastvrijheid kent grenzen. Te veel bovenwijkse voorzieningen willen de buurtbewoners niet. In het convenant wordt aangegeven dat we gaan werken aan de leefbaarheid,  de groenvoorziening,  de parkeerdruk en veiligheid. Volgens Tom begint na het tekenen van het convenant  het echte werk. Samenwerking tussen de gemeente, woningbouwverenigingen, instanties en buurtbewoners is hiervoor nodig. Tom hoopt dat deze buurt een superbuurt wordt, die als voorbeeld kan dienen voor andere buurten.

Wethouder Pieter van Woensel gaf aan dat de leefbaarheid in de buurt onder druk staat doordat er veel gebouwd gaat worden. Ook de openbare ruimte zal opnieuw ingericht moeten worden. De gemeente heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. De wethouder prees de actieve buurtbewoners. Als een cadeau had hij een waardebon meegebracht voor beplanting in de speeltuin.

Na de toespraken werd het convenant getekend. Na deze officiële daad mochten beide heren nogmaals op ludieke wijze hun handtekening zetten. Ook aanwezige ambtenaren, bestuursleden, buurtbewoners en kinderen doopten hun hand in de verf om dit convenant te ondertekenen.

Hierna werd er nog nagepraat onder het genot van lekkere hapjes die geserveerd werden door twee leerlingen van het ROC. De hapjes werden geleverd door De Zijlbedrijven.

Het was een gezellige middag waarvoor  de organisatoren bedankt worden. Uiteraard geldt deze dank  ook het Bestuur van de Speeltuinvereniging voor hun gastvrijheid.

Hieronder kunt u een filmfragmentje van de ondertekening zien.

ondertekening convenant

Voor de geïnteresseerden onder  u een korte terugblik:

Aan het tot stand komen van dit convenant is heel wat vooraf gegaan. Een aantal jaren geleden vonden bewoners  elkaar in hun afwijzing van plannen van de gemeente.  Bewoners hadden het gevoel dat er steeds meer plannnen gemaakt werden voor het Haagwegkwartier en dat er niet geluisterd werd naar de wensen van de bewoners.  Op een door de gemeente georganiseerde bewonersavond werden  werkgroepen samengesteld. Medio  2008 kwamen deze  werkgroepen, ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van instanties in de Tulip Inn bijeen. Hier werd besloten dat er een convenant zou komen en  een website om de communicatie te bevorderen. In januari 2009 was de website een feit. Ondertussen werd er druk onderhandeld met de gemeente over een convenant. In juni 2009 nam de gemeenteraad bij de behandeling van de het Bestemmingsplan Haagwegkwartier een aantal moties aan. Deze moties zorgden ervoor dat er meer aandacht voor het Haagwegkwartier kwam en dat er geld beschikbaar gesteld werd. In september 2009 werd de Belangenvereniging Haagwegkwartier opgericht.  Inmiddels waren er al veel versies van het convenant de revue gepasseerd. In december 2009 was de definitieve versie klaar. In januari 2010 gingen zowel de leden van de Belangenvereniging als Burgemeester en Wethouders accoord met deze versie van het Convenant.

Alle mensen die op de één of andere manier hun bijdrage geleverd hebben aan de tot standkoming van dit convenant verdienen een woord van dank.

Reacties

reacties