Zelfbouw- en kluswoningen tussen de moskee en de Toussaintkade

Al eerder heeft u kunnen lezen en is er een informatieavond geweest over het project van ontwikkelaar Steenvlinder voor de realisering van zelfbouw- en kluswoningen. In het huidige plan gaat het om in totaal 80 woningen. De klusappartementen worden gerealiseerd in de bestaande bebouwing van het voormalige ROC en de zelfbouwwoningen in de rand daar om heen die aansluit op het terrein bij de moskee.

Op 6 februari jl. was het eerste ‘omgevingsoverleg’ over de voortgang van dit plan met geïnteresseerden en belanghebbenden uit de buurt. Er waren enkele geïnteresseerde bewoners, vertegenwoordigers van Portaal, Libertas, Noordman, de bomenbond, de belangenvereniging Haagwegkwartier en uiteraard de gemeente en Steenvlinder. Dit omgevingsoverleg zal eens in de 2 a 3 maanden plaatsvinden.

Steenvlinder heeft uitgelegd hoe en waarom het plan sinds de presentatie van enkele maanden geleden is aangepast. Een deel van deze aanpassingen is gedaan naar aanleiding van de vorige informatie-avond:

  • Het was de bedoeling om een extra verdieping bovenop het bestaande ROC gebouw te realiseren. Die opbouw gaat niet door, niet alleen vanwege bezwaren vanuit monumentenzorg (het oudere deel van het ROC is een gemeentelijk monument) maar ook omdat de fundering een extra opbouw niet toelaat. Ook de constructie van het nieuwere deel van het ROC-gebouw laat een extra opbouw niet toe.
  • Er moet een aantal bomen gekapt worden; in het plan is voorzien in herplant zodat er nu een ‘sluitende’ bomenbalans is.
  • Qua water is het plan aangepast. Er was eerst voorzien in een ‘vijver’ in de noord-westhoek van het plan. Mede naar aanleiding van eerder overleg is dit vervallen waardoor ‘stilstaand water’ wordt voorkomen. De watergangen om het plan heen worden nu breder gemaakt om voldoende watercompensatie te krijgen. Deze watergangen hebben via duikers verbinding met open water.
  • Ook de ontsluiting is gewijzigd naar aanleiding van eerder overleg. Het bezwaar van inschijnende koplampen bij de ontsluiting op de Ter Haarkade is vervallen omdat er nu eenrichtingsverkeer met een ingang vanaf de Ter Haarkade en een uitgang op de Toussaintkade is bedacht.
  • De zelfbouwwoningen worden waarschijnlijk ‘gasloos’ gebouwd, voor de woningen in het bestaande gebouw is dat nog niet zeker.
  • Het aantal parkeerplaatsen is conform de parkeernorm van Leiden ingepland.

Rond de zomer zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Daarvoor gelden de gebruikelijke bezwaarmogelijkheden. Inmiddels is een ‘Nota van uitgangspunten’ voor het plan door de gemeenteraad vastgesteld.

Reacties

reacties