Mobiliteitsnota en parkeervisie

Vanavond was er weer een bijeenkomst waarin de gemeente buurt- en ondernemersverenigingen informeert over de Mobiliteitsnota en parkeervisie die ambtelijk worden voorbereid.

Eerder is door het college opdracht gegeven voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitsnota en de parkeervisie. Zoals het er nu uitziet zullen beide stukken in december / januari ter inzage worden gelegd. In april 2020 zal de gemeenteraad er dan over kunnen besluiten.

Mobiliteitsnota
Zowel auto, fiets en openbaar vervoer komen hierin aan bod. Eerder heette deze  -visie. Nu wordt hij nota genoemd. Dit is een plan op hoofdlijnen, waarop het parkeren in het verlengde ligt. Het bevat met name de bereikbaarheid van Leiden per auto, fiets en openbaar vervoer. Voor wat betreft de auto speelt de Rijnlandroute en de verbreding van de Lammebrug een rol. In het plan zullen fietsroutes opgenomen zijn. Dit zal ook voor onze wijk gevolgen kunnen hebben. Voor wat betreft het openbaar vervoer is de gemeente een ‘belanghebbende’ met inspraak, maar bepaalt Leiden dit niet zelf.  Onderwerpen; de frequentie van treinen en bussen en de bereikbaarheid van (gedeelten van ) Leiden.

Parkeervisie
Fietsparkeren. In het plan zal voorzien zijn in een norm voor fietsvoorzieningen als er een nieuwe omgevingsvergunning wordt afgegeven.  Daar waar bestaande voorzieningen onvoldoende zijn voor de stalling van fietsen, zal gestreefd worden naar het realiseren van een nieuwe (grootschalige) fietsparkeervoorziening. Zowel voor de binnenstad, als voor onze wijk, geldt echter dat het niet mee valt om zo’n voorziening te realiseren. Het zal dan ook mogelijk worden om als bewoners gezamenlijk een fietsparkeervoorziening aan te vragen, gesteld dat daar ruimte voor te vinden is.
Autoparkeren. Omdat het regime voor betaald parkeren in het centrum strenger zal worden, zal ook het regime voor de schilwijken strenger worden. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat door ‘het waterbed effect’ er meer auto’s in de schilwijken gezet zullen worden, als parkeren in het centrum moeilijker / duurder wordt. Vermoedelijk zal het plan voor de schilwijken de afschaffing van het dubbeltjestarief voor de eerste twee uur en een hoger tarief voor de tweede en derde parkeervergunning bevatten. Ook zal gekeken worden of de parkeerdruk van auto’s op de zaterdagen in de schilwijken – na aanpassing van de voorwaarden in het centrum – zodanig zal zijn, dat betaald parkeren op zaterdag noodzakelijk wordt. Daar zullen dan verkeerstellingen aan vooraf gaan.

Bovenstaande maatregelen zullen niet allemaal tegelijk worden ingevoerd. De nota en de visie zullen een tijdpad voor de toekomst bevatten.
Pas als de stukken ter inzage worden gelegd, kan er daadwerkelijk inspraak plaatsvinden. Nu is het nog een samenspraak tussen de betrokken wethouders en de ambtenaren en het verkeerstechnisch bureau die de voorbereiding doen.

Reacties

reacties